Naudojimosi interneto svetaine taisyklės

Naudojimosi interneto svetaine taisyklės
Šiose naudojimosi taisyklėse vartojamos nuorodos į „CEMETY“ ir „mes“ yra nuorodos į SIA „CEMETY“, juridinis adresas: Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu parapija, Latvija, LV-2133, įmonės kodas 40103618951.
Šiame puslapyje (ir visuose jame minimuose dokumentuose) pateikiamos naudojimosi CEMETY interneto svetainėmis www.cemety.lv, www.cemety.lt (toliau tekste – „interneto svetainė“) taisyklės. Šios taisyklės taikomos visiems mūsų interneto svetainės naudotojams ir lankytojams. Prieš pradėdami naudotis mūsų interneto svetaine, atidžiai perskaitykite šias naudojimosi taisykles. Naudodamiesi mūsų interneto svetaine patvirtinate, kad sutinkate su šiomis naudojimosi taisyklėmis. Jei nesutinkate su šiomis naudojimosi taisyklėmis, nesinaudokite mūsų interneto svetaine.
1. Prieiga prie interneto svetainės
CEMETY negali garantuoti, kad mūsų interneto svetainė ar su ja susijusios svetainės bus visada pasiekiamos. CEMETY pasilieka teisę iš anksto neįspėjusi pakeisti ar sustabdyti interneto svetainę. CEMETY neprisiima atsakomybės, jei dėl kurios nors priežasties mūsų interneto svetainė ar kitos kurį laiką yra nepasiekiamos.
2. Rėmimasis pateikta informacija
2.1.	Mūsų interneto svetainę gali pasiekti daug naudotojų, todėl pagrindinis mūsų tikslas: teikti bendrą informaciją apie CEMETY, nurodant, ką mes darome ir kaip to pasiekiame, pateikti informaciją apie aktualius pasiūlymus, taip pat remti verslo procesus mūsų organizacijoje ir už jos ribų.
2.2.	Nors CEMETY ir stengiasi užtikrinti, kad skelbimo metu ši bendra informacija ir pasiūlymai mūsų interneto svetainėje būtų tikslūs, bet kuri mūsų interneto puslapyje esanti informacija bet kuriuo momentu gali būti pasenusi ar trūktina. Jei manote, kad kuri nors mūsų interneto svetainės informacija yra netiksli, informuokite apie tai CEMETY, ir mes tai įvertinsime. CEMETY neprisiima atsakomybės, kylančios iš bet kokio rėmimosi bendra informacija, pateikta mūsų interneto svetainėje.
2.3.	Į savo interneto svetainę dėdami asmeninius komentarus, statistinės analizės, korporatyvinius duomenis ir kitą trečiųjų šalių medžiagą, jų nekontroliuojame ir ne visada patvirtiname jų turinį ar informaciją. CEMETY neprisiima atsakomybės dėl tokios medžiagos tikslumo.
2.4.	Tinklalapio turinys gali būti keičiamas, ir CEMETY imasi tam tikrų priemonių, kad nuolat atnaujintų su aktualiais pasiūlymais susijusią informaciją. Apie bet kokį pastebėtą netikslumą prašome pranešti CEMETY.
3. Prekių ženklai ir intelektinė nuosavybė
3.1.	Mūsų interneto svetainėje naudojami ir talpinami logotipai ir prekių ženklai yra mūsų registruoti ir neregistruoti prekių ženklai ar kitų asmenų prekių ženklai. Negalite naudoti šių prekių ženklų be išankstinio mūsų raštiško leidimo ar atitinkamo (-ų) prekių ženklo (-ų) savininko (-ų) leidimo.
3.2.	CEMETY yra šios interneto svetainės ir su ja susijusios techninės infrastruktūros ir paskelbtos medžiagos intelektinės nuosavybės teisių savininkas ar licenciatas. Šiuos darbus saugo autorių teisių įstatymai. Visos teisės saugomos.
3.3.	Atsižvelgdami į toliau pateikiamus ribojimus, galite parsisiųsti, peržiūrėti ir spausdinti informaciją iš mūsų interneto svetainių tik asmeniniams ir nekomerciniams tikslams ar vidinei Jūsų organizacijos nekomercinei apyvartai. Kitoks naudojimas be išankstinio mūsų raštiško sutikimo yra neleistinas. Be išankstinio raštiško mūsų sutikimo neleidžiama naudotis mūsų interneto svetainėje pateikiama medžiaga ar jos dalimis komerciniais tikslais.
3.4.	Jokiu būdu negalite keisti bet kurios medžiagos popierinių ar skaitmeninių kopijų, išspausdintų ar parsisiųstų iš mūsų interneto svetainės. Negalite naudotis jokiomis iliustracijomis, nuotraukomis, vaizdo ar garso failais arba bet kuriuo grafiku atskirai nuo lydimojo teksto.
3.5.	Nė vienas prekių ženklas, autorių teisės ar kiti pranešimai apie nuosavybės teises, pateikiami mūsų interneto svetainėje esančioje medžiagoje ar pasirodantys šioje medžiagoje, negali būti iš dalies ar visiškai pakeisti arba ištrinti.
3.6.	Leidimas dauginti medžiagą netaikomas medžiagai, kuri identifikuotina kaip priklausanti trečiosioms šalims, tokios medžiagos dauginimui turite gauti atitinkamų savininkų leidimą.
3.7.	Jei spausdinate, kopijuojate ar parsisiunčiate bet kurią mūsų svetainės dalį pažeisdami šias naudojimosi taisykles, Jūsų teisė naudotis mūsų interneto svetaine bus nedelsiant nutraukta ir turėsite sunaikinti tokiu būdu įgytos medžiagos kopijas.
4. Pasiekiamumas
CEMETY tikslas: kad mūsų interneto svetainė ir medžiaga būtų pasiekiama kuo didesniam žmonių ratui. Stengiamės užtikrinti, kad mūsų interneto svetainę būtų galima peržiūrėti per visas dažnai naudojamas naršykles ir daugelį ekranų skaitytuvų, tačiau, jei naudojate senesnę ar pasenusią naršyklės versiją, interneto svetainės turinys gali būti neišsamus.
5. Mūsų atsakomybė
Mūsų interneto svetainėje pateikiamam medžiagos tikslumui neteikiame jokių garantijų, sąlygų ir garantinių dokumentų. Neprisiimame jokios atsakomybės dėl bet kokių tiesioginių, netiesioginių ar susijusių nuostolių ar gedimų, kuriuos bet kuris naudotojas patyrė dėl mūsų svetainės ar mūsų svetainės naudojimo, negalėjimo ja ar kuria nors iš susijusių svetainių ir bet kuria medžiaga naudotis, įskaitant, bet neapsiribojant, pajamų ar įplaukų, pelno, numatytų santaupų, duomenų, nematerialiosios vertės praradimą.
6. Draudžiama naudotis
6.1.	Mūsų interneto svetaine galite naudotis tik teisėtais tikslais. Draudžiama naudotis mūsų interneto svetaine:
*	bet  kokiu būdu, kuris pažeistų bet kuriuos taikomus vietinius, nacionalinius ar tarptautinius teisės aktus ir reguliavimą;
*	bet kuriuo neteisėtu, apgavikišku ar kitiems naudotojams kenkiančiu būdu arba jei siekiama neteisėtų, apgavikiškų ar kenkiančių tikslų ar poveikio.
*	persiųsti ar siųsti bet kokią nepageidaujamą ar neleistiną reklamą ar reklaminę medžiagą arba bet kokius kitus panašius pasiūlymus (brukalą).
*	sąmoningai persiųsti bet kokius duomenis, išsiųsti ar įkelti medžiagą, kur esama virusų, „Trojos arklių“, „vikšrų“, šnipinėjančių programų ar kitų kenkėjiškų programų arba panašaus kompiuterio kodo, skirto neigiamai veikti bet kurios kompiuterio programinės ar aparatinės įrangos veiklą.
6.2.	Neturite teisės be autorizacijos pasiekti, trikdyti, pažeisti ar išblaškyti bet kurią mūsų interneto svetainės dalį, bet kurią mūsų interneto svetainėje saugomą įrangą ar tinklą; bet kurią programinę įrangą, naudojamą mūsų interneto svetainei palaikyti; arba bet kurią įrangą ar tinklą, ar programinę įrangą, priklausančią arba kuria naudojasi trečiasis asmuo.
7. Informacija apie jus ir jūsų apsilankymus mūsų interneto svetainėje
CEMETY tvarko informaciją apie jus remdamasi savo privatumo politika. Naudodamiesi mūsų svetaine, sutinkate su tokiu tvarkymu ir garantuojate, kad visi jūsų pateikti duomenys yra tikslūs.
8. Virusai, piktavališkas naudojimasis internetu ir kiti pažeidimai
8.1.	Draudžiama piktavališkai naudotis mūsų puslapiu, sąmoningai diegiant virusus ar kitą kenkėjišką ar technologiškai žalingą programinę įrangą. Draudžiama bandyti gauti nesankcionuotą prieigą prie mūsų interneto svetainės, serverio, kuriame saugoma svetainė, ar bet kurio serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, prijungtų prie mūsų interneto svetainės. Draudžiama įsilaužti į mūsų interneto svetainę, pasinaudojus paslaugos sutrikdymo įsilaužimu (DOS) ar paskirstytu paslaugos sutrikdymo įsilaužimu (DDOS).
8.2.	Apie tokius pažeidimus CEMETY gali pranešti atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, o mes su jomis bendradarbiausime atskleisdami jūsų tapatybę. Tokiu pažeidimo atveju jūsų teisė naudotis mūsų interneto svetaine bus nedelsiant nutraukta.
8.3.	CEMETY neprisiima atsakomybės dėl bet kokių nuostolių ar pažeidimų, kuriuos sukėlė paskirstytas paslaugos trikdymo įsilaužimas, virusai ar kita technologiškai kenksminga programinė įranga, galinti apkrėsti Jūsų kompiuterinę techniką, kompiuterių programas, duomenis, įskaitant bet kurios į interneto svetainę įkeltos medžiagos parsisiuntimą. Naudodamiesi kompiuteriu turite užtikrinti atitinkamą apsaugą nuo virusų ir imtis kitų saugumo priemonių.
9. Mūsų interneto svetainės nuoroda
9.1.	Jei jūsų elgesys garbingas ir teisėtas, galite susieti medžiagą su mūsų interneto svetaine nekenkdami mūsų reputacijai ar ja nepasinaudodami, tačiau draudžiama sukurti tokią nuorodą, kuri nurodytų į bet kokią su mumis susijusią asociaciją ar patvirtinimą, jei tokių nėra.
9.2.	CEMETY pasilieka teisę iš anksto neįspėjusi atšaukti nuorodos leidimą.
9.3.	Jei norite šiomis taisyklėmis neminėtais būdais pasinaudoti mūsų interneto svetainės medžiaga, atsiųskite paraišką adresu info@cemety.lv arba info@cemety.lt .
10. Sustabdymas ir nutraukimas
10.1.	Savo nuožiūra nustatysime, ar šios taisyklės, naudojantis mūsų interneto svetaine, buvo pažeistos. Jei šios taisyklės buvo pažeistos, pasiliekame teisę imtis tokių veiksmų, kuriuos manome esant reikalingus.
10.2.	Minėtų taisyklių nesilaikymas yra esminis naudojimosi taisyklių, kuriomis remiantis leidžiama naudotis mūsų interneto svetaine, pažeidimas. Pažeidimo atveju galime imtis bet kurio ar visų iš toliau minimų veiksmų:
*	staigus laikinas ar nuolatinis naudojimosi mūsų interneto svetaine teisių panaikinimas.
*	staigus, trumpalaikis ar ilgalaikis visos Jūsų patalpintos informacijos ar medžiagos ištrynimas iš mūsų interneto svetainės.
*	įspėjimas.
*	teisena prieš Jus dėl visų pažeidimo sukeltų išlaidų (įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstas administracines ir teisines išlaidas) atlyginimo.
*	teisėsaugos institucijų informavimas.
10.3.	CEMETY neprisiima atsakomybės dėl veiksmų, atliktų reaguojant į šių taisyklių pažeidimus. Šiose taisyklėse aprašyta atsakomoji elgsena yra neribota ir mes galime imtis bet kokių kitų veiksmų, kuriuos pagrįstai laikome tinkamais.
11. Bendra informacija
11.1.	CEMETY gali bet kada peržiūrėti šias naudojimosi taisykles pakeisdama šį puslapį. Kai kurios į šias naudojimosi taisykles įtrauktos taisyklės gali būti pakeistos kitoje mūsų interneto svetainės vietoje paskelbtomis taisyklėmis ir pranešimais.
11.2.	Latvijos Respublikos teismai turės išskirtinę jurisdikciją dėl bet kurio ieškinio, kylančio ar susijusio su mūsų puslapio aplankymu, tačiau CEMETY pasilieka teisę iškelti ieškinį prieš jus dėl šių taisyklių pažeidimo jūsų reziduojamoje ar kitoje atitinkamoje valstybėje.
Jei kuri nors iš šių naudojimosi taisyklių prieštarauja norminiam reguliavimui, laikoma, kad tokia sąlyga yra pašalinta iš šių naudojimosi taisyklių. Tai neturės įtakos taisyklių galiojimui, teisėtumui ir vykdomumui.
CEMETY įsipareigoja saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Skaityti daugiau Mūsų privatumo politika nustato pagrindą, kuriuo remiantis mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, kuriuos mes iš jūsų gauname arba kuriuos jūs pateikiate. Prašome atidžiai perskaityti privatumo politiką, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką tvarkant jūsų asmens duomenis ir tai, kaip mes juos tvarkome. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitas taikomas duomenų tvarkymo taisykles, duomenų valdytojas yra SIA „CEMETY”, registracijos Nr. 40103618951, registruotas Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu parapija, Latvija, LV-2133. Jei jūs turite kokių klausimų dėl jūsų duomenų ir kaip mes juos tvarkome, prašome rašyti mums el. paštu info@cemety.lv , info@cemety.lt arba mūsų adresu.